تصویر نصب گریتینگ به وسیله بست یا کلمپ را مشاهده می نمایید.

نصب گریتینگ به وسیله بست گریتینگ با روکش گالوانیزه یا همان کلمپ را میتوانید مشاهده کنید.