تصویر گریتینگ آماده.

گریتینگ آماده نمونه ای از گریتینگ ها می باشد که با توجه به نیاز همگانی به صورت پیش ساخته تولید شده و جهت فروش انبار می شود.