تصویر شاخص گریتینگ تسمه در میلگرد را مشاهده می کنید.

تصویر شاخص گریتینگ تسمه در میلگرد یکی دیگر از تولیدات شرکت ایران گریتینگ می باشد.