عکس و تصویر شاخص گریتینگ تسمه در نیم تسمه

تصویر شاخص گریتینگ تسمه در نیم تسمه را در عکس می توانید مشاهده کنید.