گریتینگ تسمه در چهار پهلو تابیده تصویر شاخص را می بینید.

عکس گریتینگ تسمه در چهار پهلو تابیده تصویر شاخص را مشاهده نمایید.