تصویر گریتینگ تسمه در چهار پهلو تابیده

گریتینگ تسمه در چهار پهلو تابیده را در تصویر مشاهده می کنید.