عکس از تعریف گریتینگ چیست

تعریف گریتینگ را در تصویر می توانید مشاهده کنید.