تصویر و عکس گریتینگ نرده با مشبندی و چشمه زیاد

گریتینگ نرده با مشبندی و چشمه زیاد را در تصویر می توانید مشاهده نمایید.