عکسی از نمونه کار گریتینگ پله از انواع گریتینگ ها

نمونه کار گریتینگ پله از انواع گریتینگ ها را مشاهده میکنید.