تصویر پنل گریتینگ یکی دیگر از انواع گریتینگ ها

پنل گریتینگ یکی دیگر از انواع گریتینگ ها را می توانید در تصویر مشاهده کنید.