تصویر پنل گریتینگ

پنل گریتینگ را با روکش گالوانیزه مشاهده می کنید.