گریتینگ آلومینیوم با کاربرد فراوان

گریتینگ آلومینیوم را در بخش های بسیار زیادی مورد استفاده قرار می دهند.