تصویر گریتینگ فلزی یکی از انواع گریتینگ ها

عکس گریتینگ فلزی یکی از انواع گریتینگ ها را مشاهده میکنید.