تصویر و کاربرد گریتینگ چدنی

گریتینگ چدنی و نمونه ای از کاربرد آن به همراه امکان استعلام قیمت این محصول.