گریتینگ به عنوان کف پوش 1

قرار دادن گریتینگ به عنوان کف پوش پیاده رو ها و خیابان ها 1