نمونه ای از طریقه نصب بست گریتینگ

یکی از راه های نصب بست گریتینگ