نمونه های گریتینگ

تصویر از انواع نمونه های ساخت گریتینگ