گریتینگ مضرس یا دندانه دار

نمونه ای از یک گریتینگ مضرس یا دندانه دار