تصویر اطلاعات فنی گریتینگ و موارد بازرسی گریتینگ

اطلاعات فنی گریتینگ و موارد بازرسی گریتینگ به وسیله کارشناسان و بازرسین کنترل کیفی.