عکس بازرسی گریتینگ و مراحل کنترل کیفیت آن

بازرسی گریتینگ و مراحل کنترل کیفیت آن در شرکت ایران گریتینگ.