معنی گریتینگ چیست

معنی گریتینگ چیست و معرفی صفحات مشبک مانند.