تصویر گریتینگ چیست

گریتینگ چیست به همراه توضیحات کامل و جامع در این خصوص