تصویر نصب گریتینگ به وسیله جوشکاری

نصب گریتینگ به وسیله جوشکاری و نصب دائم را مشاهده می کنید.