تصویر گریتینگ تسمه در نیم تسمه

گریتینگ تسمه در نیم تسمه را در عکس مقابل مشاهده می کنید.