نمونه ای از نصب بست گریتینگ

نصب گریتینگ به وسیله بست گریتینگ