تصویر شاخص گریتینگ نرده و کاربرد آن به عنوان حفاظ محیط

گریتینگ نرده و کاربرد آن به عنوان حفاظ محیط را در تصویر مشاهده می کنید.