گریتینگ فلزی یا دست ساز

گریتینگ فلزی از نوع تسمه در تسمه