گریتینگ مضرس تسمه در میلگرد

گریتینگ مضرس یا گریتینگ دندانه دار در مکان هایی که امکان لغزندگی هست به کار میرود.