گریتینگ به صورت پله

گریتینگ پله امروزه کاربردهای فراوانی در صنعت و ساختمان سازی پیدا کرده است.