گریتینگ کانال یکی دیگر از انواع گریتینگ ها را مشاهده می کنید.