طریقه گالوانیزه کردن گریتینگ

گریتینگ در کوره گالوانیزه مانند تصویر به روکش گالوانیزه آغشته می شود.