گریتینگ به عنوان کف پوش

قرار دادن گریتینگ به عنوان کف پوش پیاده رو ها و خیابان ها