نمونه ای از یک گریتینگ پله

نمونه ای از ساخت یک پله به وسیله گریتینگ