سنگ کاری لبه های گریتینگ

سنگ کاری قسمت های جوش خورده گریتینگ