تصویر اطلاعات فنی گریتینگ به همراه پوشش آن

اطلاعات فنی گریتینگ به همراه پوشش آن در رنگ های مختلف و متنوع.