فرمول های محاسبه وزن گریتینگ

به وسیله فرمول های تصویر میتوانیید وزن گریتینگ خود را محاسبه نمایید.