دسامبر 1, 2019
تصویر نصب گریتینگ به وسیله جوشکاری

نصب گریتینگ

نصب گریتینگ نصب گریتینگ را می توان به روش های مختلفی انجام داد که به دو روش کلی نصب موقت و نصب ثابت تقسیم بندی می […]
فوریه 6, 2016
تصویر نصب بست گریتینگ

بست گریتینگ

بست گریتینگ یکی از روش های نصب گریتینگ در محل مورد نظر استفاده از بست گریتینگ یا همان کلمپ می باشد. قبل از توضیح در مورد […]