دلایل استفاده از گریتینگ

در صنعت موارد بسیاری موجود است که میتوان به جای گریتینگ از آن استفاده نمود اما